English Úvod Reference
FAQ
Kontakt

Často kladené dotazy

Pojištění zásilky

Je naše zboží v bezpečí s pojištěním goodsped?

K přepravované zásilce se vztahuje pojištění odpovědnosti přepravce dle úmluvy CMR. Naši smluvní dopravci mají pojištění odpovědnosti přepravce, které se vztahuje na všechny přepravované mezinárodní zásilky až do limitů stanovených úmluvami pro mezinárodní přepravu. U nás navíc získáte pojištění odpovědnosti za škodu zasílatele ve výši 10 000 000 Kč. Více informací

Poskytuje goodsped pojištění zásilky nad rámec mezinarodních úmluv?

Nabízíme Vám sjednání pojištění přepravy Vaší zásilky, které podstatným způsobem zvyšuje jistotu při všech druzích přeprav. Toto pojištění není omezeno limity stanovenými pro náhradu škod jako u pojištění podle mezinárodních úmluv - např. CMR. V rámci těchto úmluv dopravce nebo zasilatel hradí škodu do určité výše a odpovídá pouze za část škod, které mohou při přepravě vzniknout. Pojištění zásilky během přepravy lze sjednat proti všem nebezpečím a rizikům včetně zásahu vyšší moci, stávek atd. a nebo s omezeným krytím dle teritoria, způsobu dopravy a charakteru zboží. ssl1.jpg, 3,3kB

Kdy nejpozději avizovat přihlášku pojištění goodspedu?

Stačí zavolat 24 hodin před nakládkou. Pro objednání a bližší informace o podmínkách pojištění zásilek kontaktujte svého obchodního zástupce. Vaše dotazy můžete směrovat také na zákaznický servis tel.: 775 555 568.

Termíny

Pracuje goodsped a doručuje zásilky i během víkendu a svátku?

Zákaznický servis goodspedu je Vám k dispozici nonstop.
Vaše dotazy Vám zodpovíme na tel.: 775 555 568.

Zajištuje goodsped pravidelné vyzvedávání zásilek?

V případě, že máte pravidelné objemy zásilek goodsped je připraven v předem stanoveném časovém rozpětí automaticky Vaše zásilky vyzvedávat.

Jaké jsou obvyklé doby doručení zásilky ze zahraničí?

Umíme naložit všude v Evropě již do jedné hodiny od objednání přepravy. Cesta zboží do místa vykládky obvykle probíhá v následujících časech:

 • I. pásmo - do 24 hodin
  Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bělorusko, Švýcarsko, Česká republika, Německo, Dánsko, Francie, Lichtenštejsko, Velká Británie, Maďarsko, Chorvatsko, Itálie, Lucembursko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Nizozemí, Polsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina
 • II. pásmo - do 36 hodin
  Andora, Bulharsko, Špaňelsko, Estonsko, Francie, Velká Británie, Norsko, Švédsko
 • III. pásmo - do 48 hodin
  Albánie, Moldávie, Řecko, Portugalsko, Rumunsko, Irsko
 • IV. pásmo - do 72 hodin
  Rusko, Turecko, Řecko, Makedonie

Objemné a nebezpečné zásilky

Realizuje goodsped nadměrnou přepravu?

 • Specialitou firmy goodsped je plachtový návěs s vnitřní výškou až 3,7 m.
 • Umíme přepravy nadměrných a těžkých nákladů, přepravy strojů, zařízení a jejich souborů, přepravy investičních celků.

Existují hmotnostní a rozměrové limity naší zásilky pro jednotlivé destinace?
Kde je najdu?

Každá destinace má své hmotnostní a rozměrové limity. Rádi Vám doporučíme nejvhodnější možný způsob přepravy Vaší zásilky pro konkrétní destinaci. Volejte zákaznický servis tel.: 775 555 568.

Umí goodsped přepravit nebezpečné zboží?

Vysoce kvalifikovaní partneři pro Vás zajistí přepravu zásilky obsahující nebezpečné zboží v souladu s předpisy ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí).

Služby, fakturace

Nabízí goodsped "tracking" monitorování zásilky?

Přímý kontakt s řidičem Vám zajišťuje vždy přesnou informaci a kontrolu o momentálním pohybu Vašeho zboží.

Jakou formou probíhá úhrada přepravného?

Zpravidla je faktura společně s CMR a dodacími listy, zaslána do 5 dnů po ukončení přepravy.

Zkratky v mezinárodní dopravě

ADR Accord européen au transport nternationaux des marchandises dangereuses par route Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží
A/R All risks všechna nebezpečí uvedená v pojistných podmínkách
ATP Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux utiliser pour ces transports Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy
AWB Air Way Bill letecký nákladní list
B/E Bill of Exchange směnka
B/G Bonded Goods nevyclené zboží vázané zárukou
B/L Bill of Loading

Hlavní druhy konosamentu:
- on board B/L, shipped B/L
- received B/L
- order B/L
- named B/L
- bearer B/L
- through B/L
- groupage B/L
- FIATA B/L
konosament (platný Obchodní zákoník - používá se pro tento dokument název "náložný list")

palubní konosament
konosament potvrzující převzetí zboží k přepravě
konosament na řad
konosament na jméno
konosament na doručitele
průběžný konosament
sběrný konosament
konosament pro multimodální dopravu FIATA/ICC
Bond   závazek, obligace ve finančnictví, také viz B/G
B/S Bill of Sale kupní smlouva
Bulk Cargo   náklad, zboží volně ložené, nebalené
Carrier   dopravce
C.A.D Cash Against Documents placení hotově proti dokladům
CAF Currency Adjustment Factor měnová doložka
C.B.D. Cash Before Delivery placení hotově předem před dodáním
Cft Cubic Feet kubická stopa (1 cft = 0,0283 cbm)
Charterer   nájemce lodi
CMR   přepravní doklad v rámci úmluvy CMR
CMR - úmluva dohoda o dopravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě
Commission   provize, odměna makléřovi / jiné osobě za zprostředkování
D/N Debit Note dlužní úpis
D/P Documents Against Payment placení proti dokumentům
d.t. Delivery Time čas dodávky
Eta expected time of arrival předpokládané připlutí
Etd expected time of departure předpokládané odplutí
Etc expected time of completion předpokládané ukončení nakl./vykl.
f.a.c. Fast As Can co nejrychleji ( při nakládce)
FAK Freight All Kind sazba za zboží všeho druhu při přepravě v kontejnerech
FCO Franco vyplacení
f.d. Free Discharge vykládka na účet najímatele / příjemce
FEU Forty-Foot Equivalent Unit standartní jednotka pro 40.stopé kontejnery
FIATA Fédération Internationale des Associations de Transitaries et Assimilés Mezinárodní federace speditérských svazů
FIATA FBL   konosament pro kombinovanou dopravu
FIATA FCR   certifikát o příjmu
FIATA FCT   dopravní certifikát
FIATA FFI   spediční instrukce
FIATA FWR   přijmový skladový doklad
FIATA SDT   deklarace odesílatele pro dopravu nebezpečného zboží
ft Foot stopa ( délková míra 1 ft = 0,3048 m)
IATA International Air Transport Association Mezinárodní sdružení leteckých dopravců
ICC International Chamber of Commerce Mezinárodní obchodní komora
I.C.C. Institute cargo Clauses standartní podmínky dopravního pojištění zboží
in-bond   neproclené, pod celním dozorem nacházející se zboží
Inc. Incorporated zapsaný v rejstříku
INCOTERMS International Commercial Terms dodací podmínky v zahraničním obchodě
IRU International Road Transport Union Mezinárodní silniční unie
karnet TIR doklad, který usnadňuje celní odbavování během přepravy
Kolli colli jakýkoliv nakládaný kus, např. paleta, bedna, karton, balík atd.
L/a Letter of Advice avizo, oznámení
Lay Days   počet dnu sjednaných pro nakládku/vykládku lodi
L/C Letter of Credit dokumentární akreditiv
LCL less than container load částečný náklad pro kontejner
Ltd. Limited Liability omezená odpovědnost
M/S Motor Ship, also M/V Motor Vessel motorová loď
n.c.v. No Commercial Value bez ceny
nt.wt. Net Weight čistá váha
O/o Order of na řad někoho
o.r. Owner´s Risk na nebezpečí majitele lodi
Pce Piece kus
Pcl Parcel balíček
Rec Receipt, Received stvrzenka, přijato
Ro-La Rollende Landstrase přeprava kamionu po železnici
shtg Shortage manko
T-C Trans-Container kontejner pro zámořskou přepravu
TCP   tranzitní celní prohlášení
TEU Twenty-Feet-Equivalent Unit označení dvacetistopého kontejneru - jednotky
Through B/L   pruběžný konosament
TIR Transport International par la Route Mezinárodní celní prohláška - karnet pro silniční přepravu
U.S. Under Seal pod celní uzávěrou
Val Value, Valued, Valuable hodnota (cena), oceněný, cenný
VAT Value Added Tax daň z přidané hodnoty (viz též DPH)
v.c. Valuable Cargo cenný náklad
Wd. Warranted potvrzeno, zaručeno
W/M Weight or Measurement hmotnost nebo objem (sazba za hmotnost n. objem, převážně dle volby dopravce)
W/R Warehouse Receipt stvrzenka na zboží v celním skladišti
Wt Weight váha, hmotnost
X. Heavy Extra Heavy zvlášť těžký
XOS Extra Outside nadměrná velikost

Dodací podmínky Incoterms 2000

EXW
jakýkoliv druh dopravy
ZE ZÁVODU ... (ujednané místo) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu, jak je stanoveno v kontraktu (závod, sklad, továrna, atd.).
FCA
jakýkoliv druh dopravy
VYPLACENĚ DOPRAVCI ... (ujednané místo) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném místě do péče dopravce určeného kupujícím. U sběrné služby hradí manipulaci ve sběrném středisku kupující.
FAS
námořní
VYPLACENĚ K BOKU LODI ... (ujednaný přístav nalodění) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném přístavu nalodění k boku lodi určené kupujícím.
FOB
námořní
VYPLACENĚ LOĎ ... (ujednaný přístav nalodění) Riziko přechází okamžikem, kdy zboží skutečně překročí zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění.
CFR
námořní
NÁKLADY A PŘEPRAVNÉ ... (ujednaný přístav určení) Riziko přechází (jako u FOB) okamžikem, kdy zboží opravdu překročí zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění.
CIF
námořní
NÁKLADY, POJIŠTĚNÍ A PŘEPRAVNÉ ... (ujednané místo) Riziko přechází (jako u FOB) okamžikem, kdy zboží skutečně překročí zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění. Prodávající musí zajistit dokument pojištění v souladu s minimálním krytím podle Institute Cargo Clauses nebo s jinými podobnými podmínkami. Pojistka musí krýt rizika až do vyložení na určeném místě.
CPT
jakýkoliv druh dopravy
PŘEPRAVA PLACENA DO ... (ujednané místo určení) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží do péče prvního dopravce.
CIP
jakýkoliv druh dopravy
PŘEPRAVA A POJIŠTĚNÍ PLACENY DO ... (ujednané místo) Riziko přechází (jako u CPT), okamžikem, kdy prodávající dodá zboží do péče prvního dopravce. Prodávající musí zajistit dokument pojištění v souladu s minimálním krytím podle Institute Cargo Clauses nebo s jinými podobnými podmínkami. Pojistka musí krýt rizika až do vyložení v místě určení.
DAF
silniční/železniční doprava
S DODÁNÍM NA HRANICI ... (ujednané místo) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení na hranici (clo neplaceno).
DES
námořní
S DODÁNÍM Z LODI ... (ujednaný přístav určení) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na palubě lodi v ujednaném přístavu vylodění.
DEQ
námořní
S DODÁNÍM Z NÁBŘEŽÍ (clo placeno) ... (ujednaný přístav určení) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímuna nábřeží v přístavu určení, clo zaplaceno. Pokud si účastníci přejí, aby celní formality pro dovoz zajistil kupující musí být slova "clo placeno" nahrazena slovy "clo neplaceno".
DDU
jakýkoliv druh dopravy
S DODÁNÍM CLO NEPLACENO ... (ujednané místo určení) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení, clo neplaceno.
DDP
jakýkoliv druh dopravy
S DODÁNÍM CLO PLACENO ... (ujednané místo určení) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení, clo placeno.

Vytisknout
2009 Copyright © goodsped s.r.o. Jsme členy organizací SSL a  FIATA. ssl.jpg, 1,5kBssl4.jpg, 1,5kB